Heropstarten van ondersteuning ‘on hold’

 1. Analyse van de ondersteuningsnood
  Aan de hand van een checklist wordt naar de reden van de heropstart gepolst. Bij deze checklist staat de vraag “Zijn er andere partners die tegemoet kunnen komen aan de vraag?” centraal. Er wordt
  duidelijkheid geschept over de achterliggende motieven, de huidige context van de situatie en
  concrete doelen die de school/ouders vooropstellen. De analyse met behulp van de checklist gebeurt door de school in samenwerking met:
  – de ondersteuner, wanneer deze nog op school aanwezig is voor een andere leerling;
  – de CLB-medewerker, wanneer er geen ondersteuner meer aanwezig is op de school.
  De uitkomst van de analyse resultaat niet noodzakelijk in een heropstart. Als dit wel zo is, kan
  er doorgegaan worden naar stap 2.
 2. Vraag naar heropstart doorgeven aan coördinatie
  Stuur een mail naar info@wanteam.be waarin volgende info staat:
  – naam en voornaam van de leerling
  – de klas waarin de leerling op dit moment zit
  – de naam van de vorige ondersteuner
  Voeg tevens de ingevulde checklist toe als bijlage.
 3. Opvolging van de vraag tot heropstart
  De coördinatoren bespreken de vraag en bekijken welke collega deze leerling kan ondersteunen. In
  eerste instantie wordt geprobeerd om de leerling te matchen met de ondersteuner die hij/zij reeds
  kent. Als dit niet mogelijk is, wordt er gezorgd voor een overdracht tussen de vroegere en de nieuwe
  ondersteuner.
  Vervolgens zal de toegewezen ondersteuner contact opnemen met de school. Op basis van de
  checklist en eventueel extra gesprekken/observaties, zal de ondersteuner bekijken welke opvolging
  nodig is.Optie 1: interventie ‘light’
  – Wekelijks of via enkele overlegmomenten
  – Duurt max. 2 maanden
  – Eerder leerkrachtgericht, kan ook leerlinggericht maar intensiteit is minder
  Opbouw:

  • De ondersteuner spreekt met de leerling en/of observeert in de klas/ op de speelplaats.
  • De ondersteuner heeft een gesprek met de leerkracht/zorg/ouders en zoekt samen met hen naar acties/maatregelen om uit te proberen in de klas/school.
  • Na enkele weken uitproberen, worden de acties geëvalueerd en besproken met de ondersteuner, leerkracht/zorg en/of leerling/ouders.
  • Indien nodigt stuurt de ondersteuner de acties/maatregelen bij.
  • De school zet de begeleiding alleen verder met afgesproken maatregelen en hulpmiddelen.

  Optie 2: interventie ‘medium’
  – (Twee)wekelijks
  – Duurt max. 3 maanden
  – Evenwicht tussen met de leerling en met de leerkracht aan de slag gaan
  – School/leerkracht implementeert aanpak

  Optie 3: nieuw ondersteuningstraject
  – Situatie/context/leerling/… is in die mate veranderd dat er niet meer kan voortgebouwd worden op voorgaande ondersteuning.
  – De ondersteuning wordt opnieuw opgestart zoals bij een nieuwe ondersteuning.
  – De ondersteuner maakt met alle partijen een plan van aanpak op en bespreekt de vorm, duur, intensiteit en frequentie in functie van de gekozen doelen (groeidocument).
  – Na vier maanden evalueert men de ondersteuning en volgt men de bestaande afspraken.

  Bijlages

Procedure: heropstart na on hold

Checklist