Heropstarten van ondersteuning ‘on hold’

 1. Analyse van de ondersteuningsnood
  Aan de hand van een checklist wordt naar de reden van de heropstart gepolst. Bij deze checklist staat
  de vraag “Zijn er andere partners die tegemoet kunnen komen aan de vraag?” centraal. Er wordt
  duidelijkheid geschept over de achterliggende motieven, de huidige context van de situatie en
  concrete doelen die de school/ouders vooropstellen. De analyse met behulp van de checklist gebeurt door de school in samenwerking met:
  – de ondersteuner, wanneer deze nog op school aanwezig is voor een andere leerling;
  – de CLB-medewerker, wanneer er geen ondersteuner meer aanwezig is op de school.
  De uitkomst van de analyse resultaat niet noodzakelijk in een heropstart. Als dit wel zo is, kan
  er doorgegaan worden naar stap 2.
 2. Vraag naar heropstart doorgeven aan coördinatie
  Stuur een mail naar info@wanteam.be (niet via aanmeldingsformulier website) waarin volgende info
  staat:
  – naam en voornaam van de leerling
  – de klas waarin de leerling op dit moment zit
  – de naam van de vorige ondersteuner
  Voeg tevens de ingevulde checklist toe als bijlage.
 3. Opvolging van de vraag tot heropstart
  De coördinatoren bespreken de vraag en bekijken welke collega deze leerling kan ondersteunen. In
  eerste instantie wordt geprobeerd om de leerling te matchen met de ondersteuner die hij/zij reeds
  kent. Als dit niet mogelijk is, wordt er gezorgd voor een overdracht tussen de vroegere en de nieuwe
  ondersteuner.
  Vervolgens zal de toegewezen ondersteuner contact opnemen met de school. Op basis van de
  checklist en eventueel extra gesprekken/observaties, zal de ondersteuner bekijken welke opvolging
  nodig is.
  3.1. Korte interventie
  – Frequentie: 1 keer om de 2 à 3 weken
  – Timing: max. 2 maanden
  – De ondersteuner heeft een gesprek met de leerling of doet een observatie in de klas/ op
  de speelplaats.
  – De ondersteuner heeft een gesprek met de leerkracht/zorg/ouders en zoekt samen met
  hen naar acties/maatregelen om uit te proberen in de klas/school.
  – Na enkele weken uitproberen, worden de acties geëvalueerd en besproken met de
  ondersteuner, leerkracht/zorg en/of leerling/ouders.
  – Indien nodigt stuurt de ondersteuner de acties/maatregelen bij.
  – De school zet de begeleiding alleen verder met afgesproken maatregelen en
  hulpmiddelen.
  3.2. Middellange interventie
  – Frequentie: wekelijks of tweewekelijks
  – Timing: max. 3 maanden
  – De ondersteuner, de school en eventueel andere partners bepalen op basis van de
  checklist enkele doelen op middellange termijn.
  – De ondersteuner stippelt samen met de school enkele acties/maatregelen uit en brengt
  de begeleiding op gang met de leerling en de leerkracht.
  3.3. Langdurige interventie
  – De ondersteuning wordt opnieuw opgestart zoals bij een nieuwe ondersteuning.
  – De ondersteuner maakt met alle partijën een plan van aanpak op en bespreekt de vorm,
  duur, intensiteit en frequentie in functie van de gekozen doelen (groeidocument).
  – Na vier maanden evalueert men de ondersteuning en volgt men de bestaande afspraken.

Bijlages

Procedure heropstart
Checklist