Het zorgloket is een laagdrempelig en toegankelijk aanmeldpunt waar scholen (en ouders) met zorgvragen terecht kunnen. Een school kan een zorgvraag voor een concrete casus aanmelden bij het zorgloket. Het zorgloket bespreekt en analyseert de ondersteuningsvraag.
Eerst wordt nagegaan of er een HGD-traject gelopen is. In de meeste gevallen is de ondersteuningsvraag het resultaat van het handelingsgericht traject dat CLB samen met de school en de ouders gelopen heeft. Het CLB heeft daarin samen met de school en de ouders onderzocht welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise, hetzij ten aanzien van de school of de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is.
Het resultaat kan uitmonden in

  • een gemotiveerd verslag (zorgcontinuüm fase 2)
  • een verslag, d.w.z. een individueel aangepast curriculum (zorgcontinuüm fase 3)

Het zorgloket zal beslissen welke ondersteuner(s) voor welk volume en tijdsduur voor deze ondersteuning in zal (zullen) staan, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden van de leerkracht(en).

Bij een rechtstreekse vraag van de scholen of ouders zal het zorgloket de nodige stappen zetten om de vraag verder te analyseren en er een gepast antwoord op te formuleren. Mogelijk wordt toegeleid naar de opstart van een HGD-traject of is versterking van de brede basiszorg en verhoogde zorg nodig en wordt de vraag verwezen naar de pedagogische begeleiding (competentieontwikkeling).